PAPPISEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pappisen kyläyhdistys ja sen kotipaikka on Joutsan kunta, toimialueena on Pappisen kylä.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Pappisen kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä ja elinkelpoisuutta sekä ajaa kylän asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä kulttuuri ja muuta harrastustoimintaa. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteamiseksi yhdistys
− Järjestää talkoita, tiedotus-, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia.
− Osallistuu kylän etujärjestönä kylää koskevan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan
päätöksentekoon eri organisaatioissa.
− Tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu
kylän kehitystoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
− Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää huvitilaisuuksia, harjoittaa kioski- ja
ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanee
myyjäisiä sekä rahankeräyksiä ja vapaaehtoisia huutokauppoja.

3§ JÄSENISTÖ JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy johtokunta. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattajajäseninä toimialueen ulkopuolella toimiville yhteisöille.
Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

4§ JOHTOKUNTA
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään kahdeksan
(8) ja enintään viisitoista (15) jäsentä. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Johtokunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään viiden vuoden ajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heitä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta.

7§ KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi vaikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
Kokouskutsu yhdistyksen vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai julkaistava kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

8§ ÄÄNESTYKSET
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin äänioikeus ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

9§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
5. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien
hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä,
joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna on sortunut tai siitä annettu kertomus saattavat
antaa aihetta.
6. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään kuluvan
vuoden varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus.
7. Päätettään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
8. Valitaan jäsenet johtokuntaan sääntöjen 4§:n mukaisesti.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt.
10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitukselle haluaa
vuosikokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24§:n määräykset.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan
kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Ajankohtaista