• Pappisen kotimuseot

  • Kesäiset heinätalkoot

  • Illan hämyä Vartiamäessä

  • Patikoimaan? Kansallispuisto lähelläsi!

  • Rentoudu kauniissa järvimaisemissa...

  • Tervetuloa käymään, asumaan ja viihtymään!

PAPPISEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 21.11.2006

1 §
Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Pappisen vesiosuuskunta ja kotipaikka on
Pappinen Joutsan kunnassa.

2 §
Toimiala
Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja
viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja ja tarvittaessa niitä hankkia
pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös
muille vesihuoltolaitoksille.

3 §
Jäseneksi ottaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus
hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun
hakemus on hyväksytty.
Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian
osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 §
Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon
Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen
tehtyään ostaa osuuskunnan palveluja.

5 §
Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä
Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja osuuskunnan
tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.
Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi
edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa
tai hinnastoa.

6 §
Osuus ja osuusmaksu
Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella.
Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.
Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle
pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

7 §
Liittymismaksu
Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja
viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.
Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä,
määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai se
voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan
antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Liittymismaksu palautetaan jos toiminta kiinteistöllä lakkaa pysyvästi.
Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen
yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle.

8 §
Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisen maksun perimisestä
jäseniltä toiminnan aikana vesihuoltoon liittyvien kiinteistön ostamista,
kyseisten rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden
hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä ehdolla, että
sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana.
Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen
perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin
jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti
näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä maksua voidaan kunkin
tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana
eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.
Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille
aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua
sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä
peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla
kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin
edellytyksin kuin osuusmaksu.

9 §
Jäsenten henkilökohtainen vastuu
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan
sitoumuksista tai muista veloista.

10 §
Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen
Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta ja
kunnossapidosta,hallituksen määräämään liittymiskohtaan saakka.
Osuuskunnan kokouksen päättämien yleisperiaatteiden mukaisesti.
Mahdolliset korvaukset määrätään johtosopimuksessa.

11 §
Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on velvollinen:
1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja
osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.
2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin
voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai
hinnastoa
3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata, jäsenten
kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen
rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.
4) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesija
viemäriverkostoon liitetyt johdot.

12 §
Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen
määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus
yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen
paikkakuntaa.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän
kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa
eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta
muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt.
Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa
kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä,
toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä
kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman
äänimäärän.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa
pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä
siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja
äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan
merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.
Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden
kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja
allekirjoitettava.

13 §
Osuuskunnan varsinainen kokous
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä
tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
tilikaudelta
4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai
tappio antaa aihetta
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta
6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä
7) Talousarvio ehdotuksen esitteleminen
8) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten ja
tilintarkastajien palkkiot
9) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
10) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies
tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
11) Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan
kokoukseen julkaistaan
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 §
Kokouskutsu
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan
kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja
viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua
asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja
viimeistään kuukautta ennen kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä
osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, postitse tai
sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan
tiedossa.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat
Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4
luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien
tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava
päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

15 §
Hallitus Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi ( 6 )
jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta
varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita
asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.
Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen
aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja.
Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän
osuuskunnan jäsen.
Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti
käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme, aluksi
arvan mukaan ja sitten vuorottain.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

16 §
Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen
jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei
kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu
tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt,
hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua
asian käsittelyyn.
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän
kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se
mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan
vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan
arvalla.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos
hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on,
vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen
kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä
tapauksissa toisin päätä.
Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista, osuuskunnan
määräämien periaatteiden pohjalta.
2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien
sopimusten ehdoista
3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa
tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia
tarkastuksia
4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee
siinä käsiteltävät asiat ja
5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä
vaativia asioita.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa
kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.
Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä
mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava
juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

17 §
Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.
Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.
Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen
sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja
toimeentuloon liittyvistä asioista.

18 §
Toiminimen kirjoittaminen ja prokuura
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä aina
yhdessä.
Hallitus antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan
palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen
kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään
kaksi yhdessä.
Prokuuran (yleisvaltuutus) antamisesta päättää hallitus.

19 §
Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on
laadittava tilinpäätös.
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä hallituksen
toimintakertomuksen sekä muiden tarvittavien asiakirjojen kanssa
tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen
osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen
maaliskuun loppua.

20 §
Tilintarkastajat
Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta osuuskunnan
hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kaksi
(2) viikkoa ennen osuuskunnan kokousta.
Tilintarkastuksen tulee sisältää selostus tilintarkastajien toimittaman
tarkastuksen tuloksesta, sekä heidän on annettava lausunto siitä, onko
aihetta muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksen, osuuskunnan
kirjanpidon tai muutoin osuuskunnan asioiden hoidon johdosta.
Tilintarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto:
– tilinpäätöksen vahvistamisesta
– vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
– ylijäämän tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta sekä,
– siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon.
Jos osuuskunnan pysyväiseen käyttöön tarkoitetun omaisuusesineen
arvoa on korotettu siinä järjestyksessä, kuin kirjanpitolaissa on säädetty,
on siitäkin tarkastuskertomuksessa erityisesti mainittava.

21 §
Osuuden siirto ja siirron
saajan oikeus
Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.
Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää
jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.
Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden
kuluessa siirrosta.
Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama
liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän
osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin
myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset
edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä
olisi jatkunut.

22 §
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan
oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän
kolmen (3) vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan
jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat
olemassa.
Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta
hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen
vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa
lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä.
Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin
sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka
vainajalla olisi eläessään ollut.

23 §
Jäsenen erottaminen
Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita
maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia
velvollisuuksiaan
2) jos jäsen kokonaan luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan
palveluksia
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai
muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa
olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen
vastaisesti.

24 §
Ylijäämän jakaminen
Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan
palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä
maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille.
Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla
perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

25 §
Osuuskunnan purkautuminen
ja selvitystila
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan
asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös ei ole pätevä,
jos sitä eivät ole kannattaneet kaikki osuuskunnan jäsenet tai ellei
päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja
sen hyväksymisen puolesta ole viimeiseksi pidetyssä kokouksessa
annettu kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Kutsua kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen kokous on pidetty.

26 §
Varojen jakaminen osuuskunnan
purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous siitä, jaetaanko
osuuskunnan omaisuuden säästö jäsenille suoritettujen maksujen
suhteen mukaisesti vai käytetäänkö se yleisesti toimialueella
tapahtuvan toiminnan tukemiseen.

27 §
Erimielisyydet Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen
jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen,
tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan paikallisessa
alioikeudessa.

28 §
Sääntöjen
muuttaminen Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä,
ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos
sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
annetuista äänistä.

29§
Yleismääräys Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä
vesihuoltolakia.